Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie

2013-01-28 16:53:18

Od 7 września tego roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. z 2012 r. poz. 954). Warunkiem przyznania przez starostę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki jest: • wskazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres kontaktowy osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia, oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby, • złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia, • złożenie wniosku o przyznanie pomocy. Zgodnie z rozporządzeniem z 3 sierpnia 2012 r. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki jest przyznawana na czas trwania roku szkolnego i roku akademickiego. Wniosek o przyznanie tej pomocy osoba usamodzielniana składa do starosty właściwego do przyznawania tej pomocy, za pośrednictwem kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby usamodzielnianej. http://static1.money.pl/d/akty_prawne/pdf/DU/2012/0/DU20120000954.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

1) z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie Na podstawie art.90 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z2009r. Nr175, poz.1362, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, w wysokość tej pomocy oraz wartość iskładniki pomocy na zagospodarowanie;

2) sposób przygotowania i realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz zadania opiekuna usamodzielnienia;

3) tryb zawieszania pomocy na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.

§2.

1. Warunkiem przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, przez starostę właściwego do przyznania tej pomocy jest:

1) skazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres kontaktowy osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia, oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby;

2) złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia;

3) złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

2. Starosta właściwy do przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki przyznaje tę pomoc po wyznaczeniu opiekuna usamodzielnienia, pod warunkiem że opiekun ten daje rękojmię należytego wykonania powierzonych mu zadań.

3. Warunkiem przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, poza warunkami określonymi w ust. 1 i 2, jest pisemna deklaracja osoby usamodzielnianej, zawarta w indywidualnym programie usamodzielnienia, że pomoc ta będzie przeznaczona na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej, w szczególności na:

1) polepszenie warunków mieszkaniowych;

2) stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych;

3) okrycie wydatków związanych z nauką osoby usamodzielnianej innych niż wydatki, o których mowa wart.88 ust.1 p pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą”.

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie §1 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr248, poz.1485).

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2009r. Nr202, poz.1551, Nr219, poz.1706 iNr221, poz.1738, z2010r. Nr28, poz.146, Nr40, poz.229, Nr81, poz.527, Nr125, poz.842 iNr217, poz.1427, z2011r. Nr81, poz.440, Nr106, poz.622 iNr149, poz.887 oraz z2012r. poz.579.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 954

4. Warunkiem przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, poza warunkami określonymi w ust.1 i2, jest:

1) określenie w indywidualnym programie usamodzielnienia planu kontynuowania nauki;

2) przedłożenie na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole p ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej.

5. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki jest przyznawana na czas trwania roku szkolnego i roku akademickiego.

6. W przypadku gdy po ukończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej osoba została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje do dnia 30 września.

7. W przypadku gdy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia osoba została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia drugiego stopnia, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje do dnia 30 września. §3.

1. Dyrektor lub kierownik placówki, o której mowa wart.88 ust.1 ustawy, zwany dalej „dyrektorem lub kierownikiem”, informuje właściwego kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie, nie później jednak niż do dnia 10 grudnia roku poprzedzającego, o wychowankach, którzy wdanym roku kalendarzowym osiągną pełnoletność.

2. Dyrektor lub kierownik informuje właściwego kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie o zamiarze usamodzielnienia się wychowanka co najmniej na trzy miesiące przed terminem opuszczenia przez niego placówki.

3. Dyrektor lub kierownik przekazuje dokumentację dotyczącą osoby usamodzielnianej właściwemu kierownikowi powiatowego centrum pomocy rodzinie nie później niż na miesiąc przed terminem opuszczenia przez tę osobę placówki. §4. Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki osoba usamodzielniana składa do starosty właściwego do przyznania tej pomocy za pośrednictwem kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby usamodzielnianej przed skierowaniem do placówki. §5.

1. Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie lub dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala się w kwocie odpowiadającej:

1) 00% podstawy, o której mowa wart.89 ust.1 ustawy, zwanej dalej „podstawą” – w przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;

2) 00% podstawy – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała wdomu pomocy społecznej dla dzieci imło4 dzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej trzech lat;

3) 00% podstawy – wprzypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała wdomu pomocy społecznej dla dzieci imło2 dzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat;

4) 00% podstawy – wprzypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała wdomu pomocy społecznej dla dzieci imło1 dzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres od roku do dwóch lat.

Twój krok w biznes!
Być na swoim - Jeśli nie teraz to kiedy? Wygraj 60 000 zł na start!
Tusze i Tonery Do Drukarek
Drukuj24.pl - Możesz drukować TANIEJ - Obniż niepotrzebne koszty!
Program do Fakturowania
Poznaj Najlepsze Rozwiązanie Księgowe Oszczędzisz Czas Obniżysz Koszty
BusinessClick

2. Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lubmłodzieżowy ośrodek wychowawczy ustala się wkwocie odpowiadającej:

1) 00% podstawy – wprzypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała wschronisku dla nieletnich, zakładzie popraw3 czym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lubmłodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres powyżej trzech lat;

2) 00% podstawy – wprzypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała wschronisku dla nieletnich, zakładzie popraw2 czym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat; 1

3) 00% podstawy – wprzypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała wschronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lubmłodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres od roku do dwóch lat.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 954

3. Do okresów pobytu, októrych mowa wust.1 i2, wlicza się wszystkie okresy, wciągu których osoba usamodzielniana przebywała wrodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lubregionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, októrych mowa wustawie zdnia 9 czerwca 2011r. owspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr149, poz.887 iNr288, poz.1690 oraz z2012r. poz.579), lub wplacówce, októrej mowa wart.88 ust.1 ustawy. §6.

1. Wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300% podstawy.

2. Wartość pomocy na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej wstopniu umiarkowanym lub znacznym ustala się jako równowartość 300% podstawy.

3. Wskład pomocy na zagospodarowanie mogą wchodzić:

1) materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu iwyposażenia mieszkania;

2) niezbędne urządzenia domowe;

3) pomoce naukowe;

4) sprzęt rehabilitacyjny;

5) sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia. §7.

1. Indywidualny program usamodzielnienia przygotowuje osoba usamodzielniana wraz zopiekunem usamodzielnienia przy współpracy właściwego do przyznania pomocy kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności, biorąc pod uwagę sposób iformy:

1) współdziałania iwspierania osoby usamodzielnianej wkontaktach zrodziną iśrodowiskiem;

2) uzyskania wykształcenia zgodnego zmożliwościami iaspiracjami osoby usamodzielnianej;

3) uzyskania kwalifikacji zawodowych;

4) pomocy wustaleniu uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego;

5) osiedlenia się osoby usamodzielnianej wpowiecie innym niż miejsce zamieszkania przed umieszczeniem wplacówce;

6) pomocy wuzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, wszczególności przez: a) umożliwienie zamieszkania wmieszkaniu chronionym przez czas określony, b) całkowite lub częściowe pokrycie wydatków związanych zwynajmem pokoju, c) ułatwienie uzyskania mieszkania socjalnego zzasobów gminy, d) możliwienie osobie usamodzielnianej uczącej się wgimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej u zamieszkania wbursie lub internacie do czasu ukończenia nauki, c e) ałkowite lub częściowe pokrycie osobie usamodzielnianej studiującej wszkole wyższej wydatków związanych zzakwaterowaniem;

7) podjęcia zatrudnienia;

8) pomocy wuzyskaniu przysługujących świadczeń.

2. Przygotowując indywidualny program usamodzielnienia, osoba usamodzielniana uwzględnia wnim plan podejmowanych działań wynikających zprogramu oraz terminy ich realizacji. §8.

1. Indywidualny program usamodzielnienia staje się podstawą przyznania świadczeń na usamodzielnienie zdniem podpisania go przez osobę usamodzielnianą, opiekuna usamodzielnienia oraz kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

2. Starosta, do którego osoba usamodzielniana złożyła indywidualny program usamodzielnienia, informuje starostę właściwego ze względu na planowane miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej ozamiarze osiedlenia się tej osoby wmiejscowości wskazanej wprogramie oraz przesyła mu kopię tego programu iinformacje oopiekunie usamodzielnienia. Starostowie tych powiatów ściśle współpracują ze sobą wdalszym procesie usamodzielnienia tej osoby.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 954

3. Zmiany windywidualnym programie usamodzielnienia może dokonać osoba usamodzielniana wspólnie zopiekunem usamodzielnienia wprzypadku zmiany sytuacji życiowej tej osoby. Zmiany programu wymagają zatwierdzenia przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Pomoc prawna dla małych firm
Analiza dokumentów, odpowiedź na pytania z każdej dziedziny prawa!
BusinessClick

4. Po zakończeniu realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego do udzielenia pomocy dokonuje oceny końcowej procesu usamodzielnienia. §9. Do zadań opiekuna usamodzielnienia należy:

1) zaznajomienie się zdokumentacją idrogą życiową osoby usamodzielnianej;

2) opracowanie imodyfikowanie wspólnie zosobą usamodzielnianą indywidualnego programu usamodzielnienia;

3) współpraca zrodziną osoby usamodzielnianej oraz ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza ze szkołą oraz gminą;

4) opiniowanie wniosku opomoc pieniężną na usamodzielnienie ipomoc pieniężną na kontynuowanie nauki. §10.

1. Zawieszenie pomocy na usamodzielnienie ipomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki może nastąpić wdrodze decyzji administracyjnej zurzędu lub na wniosek osoby usamodzielnianej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

2. Zawieszenie pomocy może nastąpić na okres nie dłuższy niż rok.

3. Wprzypadku zawieszenia pomocy osoba usamodzielniana wraz zopiekunem usamodzielnienia odnotowuje windywidualnym programie usamodzielnienia przyczyny zawieszenia oraz określa sposób postępowania wprzezwyciężeniu tych przyczyn.

4. Zmiana indywidualnego programu usamodzielnienia, októrej mowa wust.3, wymaga zatwierdzenia przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. §11. Do spraw wszczętych iniezakończonych przed dniem wejścia wżycie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. §12. Traci moc rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej zdnia 23 grudnia 2004r. wsprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45 oraz z 2007 r. Nr 208, poz.1507). §13. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Pracy iPolityki Społecznej: wz. J. Duda

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron